ภาพยนต์สั้น The Digital Divide

โครงการลดช่องว่างดิจิทัล ขอคัดค้านแนวคิดการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่อยากให้สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียน และเติบโตไปเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่า เพราะโรงเรียนสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของชุมชนได้ ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม