ซอฟต์แวร์แปลงภาษามือเป็นเสียงพูด

ติดตามชมรายการ "ฉลาดล้ำกับงานวิจัย" ตอน ซอฟต์แวร์อัจฉริยะแปลงภาษามือเป็นเสียงพูด ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเต­อร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (SIT, KMUTT)