เกี่ยวกับโครงการ DDD

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี และแหล่งความรู้ภายในสังคมไทย ที่รู้จักกันว่าเป็นช่องว่างดิจิทัล  จึงกำหนดเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กรที่ว่า "ช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย"  

      หนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมคือ โครงการลดช่องว่างดิจิทัล ที่เริ่มต้นมาตั้่งแต่ปี 2549 ด้วยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดีมาปรับปรุง (Upgrade) และนำไปมอบให้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงแหล่งความรู้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ชนบท  หลังจากการดำเนินงานอยู่ระยะหนึ่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจถึงข้อจำกัดของการดำเนินการว่านอกเหนือจากความขาดแคลนเครื่องมือ ยังมีเรื่องของความสามารถในการนำเครื่องมือไปใช้งาน และความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายอีกด้วย

      จึงเป็นที่มาของแนวทางสำคัญของโครงการลดช่องว่างดิจิทัล คือ 1) การให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือไอที เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  2) ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรที่จะนำเอาเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การทำงานภายในโรงเรียนและชุมชน ในรูปแบบของการฝึกอบรมทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานจริง  3) ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเพื่อการเข้าถึงแหล่งความรู้แบบไร้ขีดจำกัด  และ 4) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนติดตามอย่างต่อเนื่องจริงใจ

       ปัจจุบันโครงการลดช่องว่างดิจิทัล มีเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการในหลายพื้นที่ เช่น ราชบุรี สมุทสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา เป็นต้น

สัญลักษณ์ของโครงการ

 

โครงการลดช่องว่างดิจิทัล เลือกใช้สัญลักษณ์ "ควายไทย" มาเป็นสัตว์นำโชค (Mascot)
โดยตั้งชื่อให้ว่า "คุณเพียร"

ความหมายของสัญลักษณ์

"คุณเพียร" เป็นตัวแทนของความพากเพียร อดทน ตั้งใจทำงานโดยไม่บ่น ไม่พูดมาก
มีความซื่อสัตย์ เน้นไปที่การลงมือ "ทำ" และก่อประโยชน์ พิสูจน์ด้วยผลงาน
แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวร้ายต่างๆ ก็วางเฉย แต่จะตอบโต้ด้วยผลของการกระทำ
ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจ และปณิธานในการยืนหยัดบนความถูกต้อง เสียสละ