School of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

        งดให้บริการเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ ระบบแม่ข่าย และระบบเครือข่าย และทุกระบบของคณะ เพื่อให้สำนักงานบริหารอาคารและสถานที่ทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร SIT ทั้งนี้ ระบบต่างๆ จะกลับมาให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

      The SIT website and all services were not operated because the Building and Ground Management Institute maintains the electricity at the SIT building. All services will be operated on Sunday 24 June, 2018 at 12.00 p.m. and we apologize for the inconvence caused.