คณาจารย์ SIT ลงพื้นที่ติวเข้มอาจารย์อาชีวพระมหาไถ่ หวังช่วยพัฒนาคนพิการ

   จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์จากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปก่อนหน้านี้   ล่าสุดคณะทำงานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังผนึกกำลังกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม มจธ. ลงพื้นที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการอบรมในครั้งที่ผ่านมา และถ่ายทอดความรู้ไอทีเพิ่มเติมในสองด้าน ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาจาวา โดย อ.พิเชฎฐ์  ลิ่มวชิรานันต์ และด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยอ.กิตติพันธุ์  พัวพลเทพ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

 

  

 

           โดยที่การถ่ายความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเอาความรู้ไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  สำหรับด้านระบบเครือข่ายนั้นคณาจารย์หวังจะนำไปพัฒนาการบริหารจัดการด้านเครือข่ายของโรงเรียน และให้บริการกับทั้งนักเรียนและคณาจารย์ได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากการถ่ายทอดความรู้ทั้งสองด้านแล้ว คณะทำงานฯ ยังนำทีมอาจารย์ที่ดูแลด้านเครือข่ายช่วยกันปรับปรุงระบบเครือข่ายของโรงเรียนอีกด้วย

 

  

            อ.เกียรติศักดิ์  ราชาเดช  อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เรื่องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียน จะมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันนักเรียนรวมถึงอาจารย์ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลการเรียนการสอน  โดยที่การจัดการระบบเครือข่ายเดิมของทางโรงเรียนนั้นยังขาดหลักวิชาการ ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร  การที่ทางคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เข้ามาถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำตรงนี้ จะช่วยให้ระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ดีขึ้นอีกด้วย

 

     

             โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว อายุระหว่าง 17-35 ปี ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี ปัจจุบันมีคนพิการเข้ารับการเรียนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพคนพิการ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการ อันจะนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tags: