SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

           คณะทำงานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา    และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งคณะฯ โดย กิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีทางด้านการพัฒนาไอทีของโรงเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย เพื่อช่วยบริหารจัดการข่ายสายนำสัญสัญญาณให้ทำงานได้ดีขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการดำเนินการของโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนต่อภารกิจในการสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวรอยต่อชายแดนไทยเมียนมาร์  กิจกรรมนี้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม  2558  ที่ผ่านมา