ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการฝึกอบรม 1/2557

คณะทำงานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนนี้
จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อนำมาจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถาม และข้อมูลประกอบได้จากด้านล่างนี้...